ลักษณะทั่วไปของแมลง

125 จำนวนผู้เข้าชม  |  ลักษณะทั่วไปของแมลง

ลักษณะทั่วไปของแมลง

ลักษณะทั่วไปของแมลง


แมลงเป็นสัตว์มีขาเป็นข้อปล้องที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก ในจำนวนนี้ด้วงปีกแข็งมีอยู่มากที่สุดเกือบสามเเสนชนิด และผีเสื้อมีมากกว่าหนึ่งเเสนชนิด  แมลงส่วนใหญ่อาศัยบนบก บางชนิดมีปีกสามารถบินได้อย่างดี และบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ

ร่างกายของแมลงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ หัว อก และท้อง

ส่วนหัว (Head)  ประกอบด้วยปล้อง 6 ปล้องเชื่อมรวมกัน มีหนวดทำหน้าที่รับสัมผัส มีตาเดียวและมีตารวมทำหน้าที่รับภาพ ด้านหน้าส่วนล่างมีปากใช้สำหรับจับและกินอาหาร ปากของแมลงมีหลายแบบ เช่น ปากกัด ปากเจาะดูด เป็นต้น 

ส่วนอก (Thorax)  ประกอบด้วยปล้อง 6 ปล้อง และมี 3 คู่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของตัวแมลงโดยทั่วไป ขาของแมลงใช้สำหรับคานหรือดีดตัวกระโดดไปมา แมลงบางชนิดมีปีก 2 คู่ ปีกคู่แรกมักมีลักษณะแข็ง หนา และคลุมปีกคู่หลังเอาไว้ 

ส่วนท้อง (Abdomen)  ประกอบด้วยปล้องจำนวน 4-11 ปล้อง ส่วนมาก 10 ปล้องแรกมีลักษณะเหมือนกัน ด้านข้างของส่วนท้องมีรูหายใจ (Spiracle)  ปล้องละ 1 คู่


แมลงแต่ละกลุ่มมีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนไปจนถึงตัวเต็มวัยหรือที่เรียกว่า เมตามอร์โฟซีส (Metamorphosis) หลายแบบด้วยกัน ได้แก่ 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) 

โดยมีลำดับขั้นจากไข่ เป็นตัวหนอน (Larva) ดักแด้หรือตัวเเก้ว สู่ระยะเต็มวัย ตัวอย่างเช่น ด้วง ผีเสื้อ เป็นต้น                                                                           

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Metamorphosis) 

โดยผ่านขั้นการเจริญ 3 ขั้นคือ ไข่ ตัวหนอน (Nymph) และตัวเต็มวัย ซึ่งตัวอ่อนหรือตัวหนอนที่ฟักออกมาจากไข่นั้นมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย ยังไม่มีปีกและอาศัยอยู่ในน้ำ ตัวอย่างเช่น เเมลงปอ ชีปะขาว เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ( Gradual Metamorphosis) 

รูปร่างของตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเต็มวัยมาก แต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีปีกและอวัยวะสืบพันธุ์ และจะค่อยๆ เติบโตขึ้นจนเป็นตัวแก่ ตัวอย่างเช่น ตั๊กแตน มวน เป็นต้น 

การเปลี่ยนเเปลงโดยไม่เปลี่ยนรูปร่าง (Ametabolous) 

ไข่ของแมลงกลุ่มนี้จะเจริญเป็นตัวอ่อนที่เหมือนตัวเต็มวัยเเต่มีขนาดเล็ก เช่น ตัวสามง่าม แมลงหางดีด เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com