แมลงศัตรูพืชป่าไม้ (Insect Pests of Forest Trees)

97 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

แมลงศัตรูพืชป่าไม้ (Insect Pests of Forest Trees)

แมลงศัตรูพืชป่าไม้

(Insect Pests of Forest Trees) 

  แมลงที่เป็นศัตรูพืชป่าไม้ได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องมาจากรัฐบาลไทย มีนโยบายที่จะปลูกป่าให้มีเนื้อที่ป่าภายในประเทศถึง 40% จึงมีสวนป่าเกิดขึ้น เป็นจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาจากป่าธรรมชาติ มาเป็นสวนป่าได้ก่อให้เกิดปัญหาแมลงทำอันตรายต่อต้นไม้ที่ปลูกมาก

กรมป่าไม้จึงได้ตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ มีชื่อว่า “ ฝ่ายปราบศัตรูพืชป่าไม้ “ เมื่อปี พ.ศ. 2522 มีหน้าที่ศึกษาวิจัยแมลงและโรคพืชป่าไม้ตลอดจนถึงขั้นปฏิบัติการป้องกันกำจัดศัตรูพืชป่าไม้ในสวนป่า ป่าธรรมชาติ แปรงผลิตเมล็ดพันธุ์ ไม้ป่าและศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

โดยมีเป้าหมายในการตั้งศูนย์ปราบศัตรูพืชป่าไม้ถึง 6 ศูนย์ ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ปัจจุบัน พ.ศ. 2526 มีศูนย์ปราบศัตรูพืชป่าไม้ภาคเหนือ ที่อำเภองาวจังหวัดลำปาง 1 ศูนย์ และที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นอีก 1 ศูนย์

  ในด้านสถาบันการศึกษา ได้เปิดสอนวิชาแมลงศัตรูป่าไม้เป็นเวลานานแล้ว และกำลังขยายสาขาวิชานี้ โดยเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องในขั้นสูงเพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่สอนวิชาที่เกี่ยวกับแมลงป่าไม้ คือ คณะวนศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ สอนวิชากีฏวิทยาป่าไม้เบื้องต้น วิชาแมลงป่าไม้และไม้ให้ร่ม วิชาการป้องกันกำจัดศัตรูป่าไม้ และวิชากีฏวิทยาป่าไม้ขั้นสูง

ส่วนภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนวิชากีฏวิทยาป่าไม้ วิชาปลวกและการป้องกันกำจัด และวิชาการเลี้ยงครั่ง ส่วนที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยนั้น มีการสอนทางแมลงป่าไม้เช่นกัน แต่ได้แทรกไว้เป็นส่วนของวิชาแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ

อนึ่ง ประเทศแคนาดาก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาประจำอยู่ที่ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2526 เพื่อศึกษาแมลงที่เป็นศัตรูพืชป่าไม้โดยเฉพาะ จึงเห็นได้ว่าแมลงประเภทนี้กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ

  ที่กรมป่าไม้มีนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ทางด้านแมลงป่าไม้อยู่หลายท่าน กรมป่าไม้ ได้แยกการศึกษาแมลงออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งศึกษาด้านแมลงศัตรูพืชป่าไม้ และอีกฝ่ายหนึ่งศึกษาแมลงที่เกี่ยวกับผลิตผลป่าไม้ ทางด้านแมลงศัตรูพืชป่าไม้นั้น เป็นการปฏิบัติงานศึกษาวิจัย และป้องกันกำจัด ส่วนทางด้านแมลงที่เกี่ยวกับผลิตผลป่าไม้และการป้องกันกำจัดนั้น ทำการศึกษาเกี่ยวกับแมลงครั่งและแมลงศัตรูครั่ง ตลอดจนถึงเรื่องปลวก มอดและเพรียง

  พืชป่าไม้เหมือนเช่นพืชเกษตรอื่นๆ ที่มีแมลงศัตรูรบกวนทำให้เกิดการเสื่อมคุณภาพ ลดการเจริญเติบโต และผลผลิต การทำลายของแมลงศัตรูในป่านั้น บางครั้งก็เห็นได้ชัดเจนในระยะสั้น บางครั้งก็ใช้เวลานาน หรือมีผลสะท้อนภายหลัง เพราะระยะเวลาเก็บเกี่ยวของพืชป่าไม้น้ำยาวนาน

  แมลงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับพืชป่าไม้ที่มีหลายประเภท ทุกส่วนของต้นไม้สามารถได้รับอันตรายจากแมลงได้เช่นต้นสักที่จังหวัดราชบุรี และสระบุรีได้รับความเสียหาย เนื่องจากหนอนกินใบสัก ในขณะที่ต้นสักที่จังหวัดแพร่ ลำปาง และสุโขทัย มีหนอนผีเสื้อมอดป่าต้นเป็นศัตรูที่สำคัญกว่าหนอนกินใบเป็นต้น

  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ ทำให้เราทราบว่าต้นไม้นั้นๆ มีศัตรูใดบ้าง ความเสียหายที่อยู่ในขั้นต่ำยังไม่ถืงว่าแมลงนั้นๆ เป็นศัตรู แต่เมื่อความเสียหายปรากฏชัด ในขั้นที่ประมาณได้ว่าจะเกิดความเสียหายรุนแรงในอนาคต จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้แยกชนิดของแมลงศัตรูพืชป่าไม้  โดยอาศัยลักษณะความเสียหายเป็นเกณฑ์ ต่างจากการเรียนวิชากีฏวิทยาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องจดจำชนิด ชื่อวงศ์ และอันดับความเป็นสำคัญ

Powered by MakeWebEasy.com