ชนิดของแมลงศัตรูพืชป่าไม้

425 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

ชนิดของแมลงศัตรูพืชป่าไม้

  แมลงกินใบ (Leaf feeders)  คือแมลงใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใบอาจทำให้ใบแหว่งเช่นหนอนกินใบสัก หรือกินผิวใบจนเหลือเฉพาะเส้นใบเล็กๆ เห็นเป็นร่างแห แมลงประเภทกินใบบางชนิด เมื่อมีปริมาณมาก สามารถทำลายต้นไม้ถึงตายได้ เช่น ด้วงกินใบซ้อ เมื่อกินใบซ้อจนโกร๋นแล้วจะกินผิวกิ่ง และรุมกินทั้งต้นจนซ้อไม่มีโอกาสผลิตใบใหม่ และแห้งตายไปในที่สุด

  แมลงทำลายลำต้นและกิ่ง (Trunk and branch borers)  การที่นำแมลงเจาะลำต้นรวมไว้กับแมลงเจาะกิ่ง เพราะมีหลายกรณีที่แมลงชนิดหนึ่งสามารถเจาะได้ทั้งลำต้นและกิ่งขนาดใหญ่ เช่น มอดป่าเจาะต้นสัก ชนิดที่เจาะเฉพาะกิ่ง และลำต้นขนาดเล็ก หนอนผีเสื้อสีแดง เกาะกิ่งและลำต้นของสนประดิพัทธ์และไม้ป่าอื่นๆ อีกหลายชนิด

  แมลงกัดกินราก (Root feeders)  ในกลุ่มนี้รวมอะไรไว้หลายชนิด มีความสำคัญมาก เพราะทำให้ต้นไม้ตายได้ในเวลาอันสั้น ลักษณะการตายคือเหี่ยวเฉา และตายในที่สุด เพราะระบบรากถูกทำลาย ตัวอย่างเช่น หนอนของด้วงในวงศ์ หรือเรียกกันว่า ตัวหนอนอาศัยอยู่ในดิน กัดกินรากไม้หลายชนิด เช่น ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ สนทะเล และต้นสักขนาดเล็ก เป็นต้น ปลวกเป็นแมลงศัตรูทำลายรากอีกชนิดหนึ่ง ที่ทำความเสียหายรุนแรงแก่ต้นไม้ ในปี 2522 เป็นปีที่แห้งแล้ง

พบว่า ปลวกทำลายกล้าไม้สักตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณเหง้าสักที่ผลิตได้ในปีนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตัวอ่อนของจั๊กจั่นเป็นแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงของรากไม้ เคยขุดพบในบริเวณรากไม้ ของต้นกำลังเสือโคร่ง และยูคาลิปตัส ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 1 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หนอนผีเสื้อเป็นแมลงอีกจำพวกหนึ่งที่พบว่าเจาะที่คอรากลึกเข้าไปในรากแก้ว และตัวหนอนออกมากินเปลือกบริเวณคอราก ทำให้เกิดแผล และ callus รอบแผล และอาศัย callus ที่เกิดนี้เป็นอาหารอยู่ไปจนเข้าดักแด้ มีผลทำให้ต้นไม้ถึงตายได้

  แมลงทำลายดอก (Inflorescense destroyers)  เท่าที่สำรวจพบมีความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ หนอนผีเสื้อกินดอกสัก ตัวหนอนกินดอกตูมมีผลทำให้ผลผลิตขอเมล็ดสักลดลงมาก ชนิดในวงศ์เดียวกันพบดอกงิ้วทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสำคัญยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด เพราะการปลูกต้นงิ้วยังไม่อยู่ในขั้นที่นิยมกันแพร่หลาย นอกจากนี้ยังเคยพบหนอนผีเสื้อในวงศ์ Pyralidae กินช่อดอกตัวผู้ของสนสามใบ ที่บริเวณอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อะไรที่ทำลายดอกที่พบส่วนใหญ่มักอยู่ในวงศ์ Pyralidae

  แมลงทำลายยอดอ่อน (Shoot borers)  ที่สำคัญได้แก่หนอนเจาะยอดสนสองใบและสนสามใบ พบมากที่จังหวัดเชียงใหม่ หนอนเจาะยอดมะฮอกกานี และยมหอม ซึ่งมีความสำคัญมากในประเทศทางแถบร้อนที่มีการปลูกพืช 2 ชนิดนี้ สำหรับประเทศไทยได้รับปัญหาเนื่องจากแมลงนี้มากในบริเวณที่ปลูกมะฮอกกานี เช่น ทางภาคใต้ของไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปสำหรับยมหอมที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง ได้รับอันตรายจากแมลงนี้สูงมาก นอกจากนั้นยังมีด้วงงวง ซึ่งตัวหนอนเจาะอาศัยอยู่ภายในยมหอม สำรวจพบเป็นจำนวนมากเมื่อปี 2525 มีโครงการพัฒนาต้นน้ำ หน่วยที่ 5 ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่

  แมลงดูดน้ำเลี้ยง ( Sap suckers)  ในป่าไม้ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างชัดแจ้ง คือ เพลี้ยดูดน้ำเลี้ยงช่อดอกซึ่งได้กล่าวแล้วในข้อ 4 ส่วนมวนดูดน้ำเลี้ยงใบซ้อ หรือมวนปีกแก้ว ทำความเสียหายแก่สวนป่าไม้ซ้อหลายแห่ง เช่นที่สวนป่าสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี 2522 และในปี 2523 พบระบาดในสวนป่าทดลองของโรงงานกระดาษบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และที่สวนป่าสระแก้ว

  แมลงศัตรูเมล็ดและผล (Seed and fruit insect pests)  ผลและเมล็ดเป็นส่วนสำคัญในการขยายพันธุ์พืชป่าไม้ เพื่อปลูกสร้างสวนป่า ปีหนึ่งๆ กรมป่าไม้กล้าไม้เป็นจำนวนหลายล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อการปลูกป่า ปริมาณเมล็ดที่เก็บได้ไม่แน่นอนในแต่ละปี แมลงมีส่วนเกี่ยวข้องมากในการทำให้ผลผลิตของเมล็ดลดลง เช่น หนอนผีเสื้อกินเมล็ดสักชนิด Dichocrosis punctiferalis และ Eublemma sp. เจาะกินเมล็ดสักตั้งแต่เมล็ดยังอ่อนทำให้เมล็ดเสียหายมาก

เมล็ดสีเสียดที่เก็บจากสวนป่า ปางอโศก จังหวัดนครราชสีมา มีด้วงเจาะเมล็ด พรุ่งนี้จะมาเลยตั้งแต่ฝักยังอ่อน การทำลายนับได้ว่าสูงมาก ลูกสนสามใบมีหนอนผีเสื้อเจาะยอดสน เข้าทำลายทำให้เกิดการผิดปกติลูกสนไม่แตกออกเมื่อแก่ และเมล็ดภายในเสียไป หนอนแมลงบั่ว เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่กินเนื้อเยื่อของลูกสนสองใบทำให้ลูกสนเกิดอาการผิดปกติ เช่นเดียวกัน

Powered by MakeWebEasy.com