แมลงศัตรูผลิตผลป่าไม้

98 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

แมลงศัตรูผลิตผลป่าไม้

แมลงศัตรูผลิตผลป่าไม้
Insect Pests of Forest Products

ในการจำแนกแมลงศัตรูผลิตผลป่าไม้ได้จำแนกตามประเภทของผลิตผลที่ถูกทำลาย ซึ่งแตกต่างจากการจำแนกแมลงศัตรูพืชป่าไม้ ซึ่งจำแนกตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเกณฑ์ ฉะนั้นแมลงศัตรูผลิตผลป่าไม้จึงจำแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ

  แมลงศัตรูไม้ที่ดัดฟันลงใหม่ (Insects attacking freshly felled timber or unseasoned wood)
แมลงประเภทนี้จะเข้าทำลายเฉพาะไม้ที่ตัดฟันลงใหม่ๆ ที่ยังไม่เกิน 1 ปี ความชื้นในเนื้อไม้ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญต่อแมลงประเภทนี้เพียงอย่างเดียว คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ในเนื้อไม้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วย เพราะถ้านำไม้ที่ตัดทิ้งไว้นานหลายปีไปแช่น้ำให้มีความชื้นเหมือนไม้ตัดใหม่ แมลงพวกนี้ก็จะไม่ทำลาย ตัวอย่างเช่น ด้วง ambrosia เป็นต้น

  แมลงศัตรูไม้แห้ง (Insect pests of wood board, lumber and seasoned wood) แมลงที่ทำลายไม้แห้ง หมายถึง ไม้หลายประเภท มีทั้งไม้ที่ยังเป็นท่อน ไม้ที่ตัดกองทิ้งเกิน 1 ปี แต่ยังกองทิ้งไว้ได้รับความชื้นจากสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้มีปลวกกัดกินหรือมอดเข้าไปกัดแทะทำรังอาศัยอยู่ สำหรับไม้ที่ตัดทิ้งไว้นานและแห้งแล้ว รวมทั้งไม้ที่ได้เลื่อยเป็นแผ่นแล้ว ก็มีพวกมอดและปลวกทำลาย แมลงประเภทนี้เป็นแมลงที่ทำความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจต่อมนุษย์ที่เห็นได้ชัดมาก ฉะนั้นก่อนที่จะนำไม้เพื่อไปใช้สอยจึงต้องมีการป้องกันไว้ก่อนเสมอ เพราะเมื่อมีแมลงทำลายสิ่งก่อสร้างแล้วจะเป็นการสูญเสียมากในการกำจัด และได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

  แมลงศัตรูครั่งและผลิตภัณฑ์ได้จากไม้ (Insect pests of lac and wood products)
ครั่งเป็นผลิตผลป่าไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจะเข้าอยู่ในข้อที่กล่าวแล้วข้างต้นได้เพราะครั่งไม่ใช่ไม้ ในที่นี้ครั่งหมายถึง ตัวครั่งและรังครั่ง ซึ่งเป็นผลิตผลจากป่าไม้ประเภทหนึ่งที่มีแมลงศัตรูคอยทำลายหลายชนิด เช่นแมลงเบียนของตัวครั่ง และหนอนผีเสื้อที่กินรังครั่งเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ เช่นไม้ไผ่แห้ง หวาย เฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากหวายและไม้ กระดาษและอาคารบ้านเรือนที่ทำด้วยวัสดุไม้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีแมลง เช่น ปลวกและมอดเข้าทำลาย ทั้งสิ้น

โดยแตกต่างกันไปตามชนิด การทำลายไม้ของแมลงประเภทนี้ทำให้เกิดความเสียหาย ในเชิงเศรษฐกิจเป็นอันมาก การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ถูกทำลายและการป้องกันกำจัด ในปีหนึ่งๆ มีค่าเป็นเงินหลายล้านบาท ปัจจุบันได้มีผู้นิยมใช้ไม้อาบน้ำยามากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันมอด และใช้วิธีป้องกันปลวกก่อนการสร้างอาคารบ้านเรือนกันมาก

Powered by MakeWebEasy.com